© Παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε.

Δείτε τις αλλαγές που έγιναν στην ύλη της Άλγεβρας Β' Λυκείου:

Από το βιβλίο της Β΄ Λυκείου αφαιρέθηκε το κεφάλαιο «Πρόοδοι», ενώ προστέθηκαν δυο κεφάλαια: το κεφάλαιο «Συστήματα» και το κεφάλαιο «Ιδιότητες Συναρτήσεων», τα οποία προέρχονται από το βιβλίο της Α΄ Λυκείου. Επίσης το κεφάλαιο «Τριγωνομετρία» του βιβλίου της Β΄ Λυκείου εμπλουτίστηκε με το κεφάλαιο «Τριγωνομετρία» του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Τέλος, στο κεφάλαιο «Πολυώνυμα – Πολυωνυμικές εξισώσεις» του βιβλίου της Β΄ Λυκείου προστέθηκαν αποσπάσματα από την παράγραφο «Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκο» του βιβλίου της Α΄ Λυκείου.

Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα του παρόντος βιβλίου έχουν ως εξής:

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:
Είναι το 6ο Κεφάλαιο του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Αλλαγές έχουν γίνει μόνο στην αρίθμηση των παραγράφων (1.1 και 1.2) και στην τελευταία σελίδα του κεφαλαίου, όπου ο τίτλος «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» έγινε «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ».

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ:
Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από δύο παραγράφους που προέρχονται από το βιβλίο της Α΄ Λυκείου. Η παράγραφος 2.1 «Μονοτονία – Ακρότατα – Συμμετρίες συνάρτησης» είναι η παράγραφος 4.5 του βιβλίου της Α΄. Η παράγραφος 2.2 «Κατακόρυφη – Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης» είναι η παράγραφος 4.4 του βιβλίου της Α΄. Οι αλλαγές που έγιναν, εκτός από την αρίθμηση των παραγράφων, είναι οι εξής:
1. Προστέθηκαν δύο εισαγωγικές προτάσεις στην αρχή του κεφαλαίου.
2. Στις Ασκήσεις της παραγράφου 2.2 προστέθηκε μία άσκηση με αριθμό 4. (Πρόκειται για την Άσκηση 1 της παραγράφου 5.3 του βιβλίου της Α΄.) Κατά συνέπεια, άλλαξε και η αρίθμηση των δύο ασκήσεων που ακολουθούν.
3. Στο τέλος του 2ου κεφαλαίου προστέθηκαν οι «Ερωτήσεις Κατανόησης» του 4ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Α΄, από τις οποίες όμως αφαιρέθηκαν οι ερωτήσεις Ι)1 και Ι)2 και άλλαξε αντίστοιχα η αρίθμηση των ερωτήσεων που ακολουθούν.

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ:
Οι 3 πρώτες παράγραφοι 3.1, 3.2 και 3.3 αυτού του κεφαλαίου είναι οι παράγραφοι 7.1, 7.2 και 7.3 αντίστοιχα του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Μετά την παράγραφο 3.3 ακολουθούν οι Ερωτήσεις Κατανόησης του 7ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Α΄, οι οποίες έχουν μετονομαστεί απλά σε «Ερωτήσεις Κατανόησης». Ακολουθούν με τη σειρά όλες οι παράγραφοι (1.1 ως 1.7) του 1ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Β΄ Λυκείου, αριθμημένες από 3.4 ως 3.10. Στο τέλος του 3ου Κεφαλαίου έχει προστεθεί το «Ιστορικό Σημείωμα» που βρισκόταν στο τέλος του 7ου Κεφαλαίου του βιβλίου της Α΄ Λυκείου.

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ – ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ:
Πρόκειται για το 2ο Κεφάλαιο του βιβλίου της Β΄ Λυκείου. Οι αλλαγές που έγιναν, εκτός από την αρίθμηση των παραγράφων, είναι οι εξής:
1. Η παράγραφος 4.3 μετονομάστηκε σε «Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις» και η παράγραφος 4.4 μετονομάστηκε σε «Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.»
2. Στην παράγραφο 4.3, μεταξύ του 2ου και του 3ου Παραδείγματος προστέθηκαν οι υποπαράγραφοι «Πρόσημο γινομένου» και «Ανισώσεις της μορφής » της παραγράφου 3.3 («Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκο») του βιβλίου της Α΄ Λυκείου. Ακολουθεί το 3ο Παράδειγμα με τον τίτλο «Παράδειγμα».
3. Στις Ασκήσεις Α΄ ομάδας της παραγράφου 4.3 έχουν προστεθεί δύο ασκήσεις με αριθμούς 4 και 5 και έχει αλλάξει αντίστοιχα η αρίθμηση των ασκήσεων που ακολουθούν.
4. Μετά το τέλος του 4ου Παραδείγματος της παραγράφου 4.4 έχει προστεθεί η υποπαράγραφος «Ανισώσεις της μορφής » της παραγράφου 3.3 («Ανισώσεις γινόμενο και ανισώσεις πηλίκο») του βιβλίου της Α΄ Λυκείου.
5. Στις Ασκήσεις Α΄ Ομάδας της παραγράφου 4.4 έχουν γίνει οι ακόλουθες αλλαγές: Η Άσκηση 1 παρέμεινε στη θέση της, η Άσκηση 2 έγινε Άσκηση 6, οι Ασκήσεις 3 και 4 έγιναν 2 και 3 αντίστοιχα, ενώ προστέθηκαν δύο ασκήσεις με αριθμούς 4 και 5. Οι ασκήσεις της Β΄ Ομάδας και οι Γενικές Ασκήσεις του κεφαλαίου παρέμειναν ίδιες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο – ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ:
Είναι το 4ο Κεφάλαιο του βιβλίου της Β΄ Λυκείου. Αλλάζει μόνο η αρίθμηση των παραγράφων.