Πρόεδρος: Γαρεδάκης Κωνσταντίνος

Α΄Αντιπρόεδρος: Τζέτζιας Χρήστος

Β΄Αντιπρόεδρος: Δαμίγκου Δέσποινα

Γ. Γραμματέας: Παπόγλου Ιωάννης

Ταμίας: Τζέτζιας Χρήστος

Ειδ. Γραμματέας: Σεργεντάκη Αικατερίνη

Μέλη: Μπατσάκης Ιωάννης

          Καλαντζή Χίλντα

          Ράος Αναστάσιος

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.